Wybierz region

Wybierz miasto

  Sejmik kontra wojewoda

  Autor: Witold Pustu3ka

  2000-06-06, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  Sejmik kontra wojewoda KATOWICE. Sejmik Województwa |lIskiego przychyli3 siź wczoraj do wniosku zarzIdu i zgodzi3 na wydanie 660 tysiźcy z3otych na promocjź województwa ŚlIskiego podczas wrzeŚniowej prezentacji naszego ...

  Sejmik kontra wojewoda
  KATOWICE. Sejmik Województwa |lIskiego przychyli3 siź wczoraj do wniosku zarzIdu i zgodzi3 na wydanie 660 tysiźcy z3otych na promocjź województwa ŚlIskiego podczas wrzeŚniowej prezentacji naszego regionu na Światowej wystawie EXPO 2000 w Hanowerze.
  Koszty prezentacji województwa ŚlIskiego sI ninsze od zak3adanych. WiźkszI czźŚĺ udzia3u naszego regionu w wystawie sfinansujI bowiem prywatne firmy, które bźdI wystawcami, a przy okazji sponsorami. Wczoraj, mimo wczeŚniejszych, jednoznacznie negatywnych zapowiedzi opozycji, za akcpetacjI kosztów wystawy g3osowa3o 38 radnych, a przeciwko tylko dwóch.
  - Nie by3o w tym wypadku nadnej dyscypliny partyjnej - mówi3 Zbigniew Wieczorek, wiceprzewodniczIcy Klubu Radnych SLD. - Kandy z naszych radnych móg3 g3osowaĺ wed3ug w3asnego sumienia.
  Wczoraj radni Sejmiku, przede wszystkim g3osami SLD i UW, zaskarnyli do Naczelnego SIdu Administracyjnego dwa rozstrzygniźcia administracyjne wojewody ŚlIskiego. Przypomnijmy, ne wojewoda Marek Kempski, z mocy nadzoru administracyjnego, uniewanni3 decyzjź radnych wojewódzkich w sprawie zwrotu kosztów podróny tym radnym, którzy mieszkajI z dala od Katowic, a takne uniewanni3 uchwa3ź w sprawie odwo3ania dwóch cz3onków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony |rodowiska zwiIzanych z AWS i powo3ania w ich miejsce osób reprezentujIcych SLD i UW. Decyzji w tych sprawach nie naleny jednak spodziewaĺ siź zbyt szybko, bo NSA wyda werdykt najwczeŚniej pod koniec bienIcego roku.
  Radni wojewódzcy, w ramach solidarnoŚci zawodowej, nie zgodzili siź ten wczoraj na rozwiIzanie stosunków pracy z dwojgiem radnych - MartI |wierniak, która mia3a byĺ zwolniona z pracy w GórnoŚlIskiej Agencji Przekszta3ceE Przedsiźbiorstw i Jerzym Szpineterem, który w tej samej sytuacji znalaz3 siź w Zak3dach Elektrod Wźglowych.
  Na wczorajszej, drugiej sesji XX posiedzenia Sejmiku wyznaczono takne trzech przedstawicieli do udzia3u w pracach regionalnego Komitetu SterujIcego dla programu Unii Europejskiej Inicjatywa II PL. Zostali nimi Tomasz Tomczykiewicz, Marian Jarosz i Marta |wierniak.
  Najbardziej zajmujIcym tematem wczorajszego Sejmiku by3a jednak sprawa, o której nie mówiono z trybuny. W kuluarach bowiem trwa3y intensywne rozmowy na termat zblinajIcych siź milowymi krokami wyborów szefa |lIskiej Kasy Chorych. Obecny szef tej instytucji - Andrzej SoŚnierz, ma zaciźtych przeciwników, jak i zagorza3ych zwolenników. Decyzja w sprawie wyboru nowego dyrektora |KCh zapadnie 27 bm. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej tej instytucji.
  WITOLD PUSTULKA

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.