ChŚPWiK w trakcie realizacji wielomilionowego projektu

Redakcja

Chorzowsko-Świętochło-wickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje Projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. O szczegóły zapytaliśmy Marka Otte - Koordynatora Zespołu Zadaniowego.

Proszę powiedzieć jaki jest zakres rzeczowy Projektu i na jakim etapie realizacji obecnie jesteście.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wykonanie 6 zadań budowlanych takich jak:

• zwiększenie przepustowości nitki biogazowej Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”;

• budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej - Siemianowickiej do ul. Skargi - Kościuszki w Chorzowie - I i II etap;

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac Piastowski i Siemianowickiej;

• przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie;

• przebudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochło-wicach.

Na obecnym etapie mamy zrealizowanych 5 zadań, tak więc pozostało nam do wykonania ostatnie zadanie w Projekcie, czyli zwiększenie przepustowości nitki biogazowej Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”. W dniu 22 czerwca 2018 r. podpisaliśmy umowę na jego wykonanie. Wykonawca na realizację zadania ma czas do końca października 2018 r. W zakres prac objętych niniejszym kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych oraz dostawa urządzeń. Projekt został zaakceptowany, a w dniu 4 września nastąpiło przekaznie placu budowy. Nad wykonaniem przedmiotu umowy czuwa również Inżynier Kontraktu. Termin realizacji nie jest zagrożony, wszystko postępuje zgodnie z harmonogramem robót.

Dopytam zatem, co zmieni inwestycja w Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”.

Inwestycja pozwoli naszej spółce na zwiększenie produkcji energii elektrycznej i ciepła co spowoduje zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz redukcję emisji CO2 do atmosfery. Najprościej mówiąc, za inwestycją przemawia ekonomia oraz działanie proekologiczne.

Na koniec proszę przypomnieć jaka będzie wysokość refundacji dla prowadzonego Projektu.

Całkowita wartość Projektu to prawie 11 mln zł., a wysokość refundacji to ponad 5 mln zł. Pozyskane środki pozwalają realizować kolejne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową w obrębie Chorzowa i Świętochłowic.

*

Dziekuję za rozmowę.

IKE + czy ZUS? Niedługo trzeba zdecydować

Wideo

Materiał oryginalny: ChŚPWiK w trakcie realizacji wielomilionowego projektu - śląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie